Dítě by nemělo ztratit možnost kontaktu se svou původní rodinou či osobami, na kterých mu záleží. Patří to nejen k jeho základním právům, ale je to důležité pro jeho zdravý vývoj a pozitivní vnímání sebe sama. Dítě potřebuje rozumět tomu, co se v jeho minulosti stalo a kdo zaujímá jaké místo v jeho životě. U všech kontaktů dbáme na co nejpřirozenější podobu a k takové formě také směřujeme.   

Prioritním řešením při kontaktu dítěte s rodinou či osobami blízkými je vždy domluva mezi pěstouny a rodiči/osobami blízkými s ohledem na dítě a jeho potřeby.  V případě, že jsou aktéři kontaktu schopni dohody, není třeba do dohody o kontaktech vstupovat. Nedojde-li však spontánně k dohodě mezi pěstouny, rodiči/osobami blízkými a dítětem, mají tito aktéři možnost požádat OSPOD či doprovázející organizaci o pomoc s dosažením dohody. V takovém případě hovoříme o facilitaci, kterou vždy poskytuje nestranný pracovník (v našem případě sociální pracovnice druhého střediska) a která může spočívat v podpoře/pomoci:

 • při nastavování pravidel, průběhu či místa realizace kontaktu,
 • při předávání dítěte před kontaktem a po kontaktu (tzv. asistované předávání),
 • při zahájení kontaktu, kdy je pracovník OSPOD/doprovázející organizace přítomen na začátku setkání, podporuje aktéry kontaktu v navázání komunikace a poté se z kontaktu stahuje.

V situaci, kdy je důvodná obava o bezpečí dítěte, musí být činěna opatření na jeho ochranu a eliminaci rizik při kontaktu. Takovým opatřením může být realizace asistovaného kontaktu, kdy se na základě dohody mezi pěstounem a rodičem účastní kontaktu třetí osoba (sociální pracovnice druhého střediska). Asistovaný kontakt probíhá na základě uzavření dohody o asistovaném kontaktu, která upravuje práva a povinnosti jednotlivých stran kontaktu a specifikuje jeho průběh (frekvence, místo konání, pravidla kontaktu apod.). Před realizací prvního kontaktu probíhá příprava dítěte, pěstouna i biologického rodiče, příp. osoby příbuzné/blízké. Po realizaci asistovaného kontaktu následuje jeho vyhodnocení, příp. úprava nastavených podmínek.

Pokud nejsou pěstouni a rodiče schopni vzájemné domluvy na kontaktech a pokud již byly vyčerpány všechny možnosti, jak jim k domluvě pomoci (včetně metod a nástrojů sociální práce jako je mediace, psychologická pomoc, terapie či případová/rodinná konference), je jedinou možností řešení soudní cestou. 

Nejčastější dotazy

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Každý kontakt je jiný, má jinou frekvenci, formu a vývoj, a to s ohledem na situaci rodiny a především cíl kontaktu. Právě cíl kontaktu ovlivňuje do značné míry nastavení frekvence kontaktu. Cílem kontaktu dítěte s rodinou může být například:

 • návrat dítěte do péče rodičů,
 • udržení kontaktu s rodičem,
 • navázání kontaktu s rodičem,
 • pomoc se zpracováním životního příběhu dítěte, budování jeho pozitivní identity.

Obecně můžeme kontakt rozdělit na přímý a nepřímý. 

Přímým kontaktem může být osobní kontakt dítěte s rodičem formou návštěvy/návštěvy s přespáním, setkání dítěte s rodičem bez/za účasti třetí osoby, telefonáty či videohovory.

Nepřímým kontaktem se rozumí kontakt skrze sociální sítě, e-mail, dopis/pohled, výměna fotografií, kontakt skrze prostředníka či povídání si s dítětem o rodině.       

Každá rodina je jiná a nese si s sebou jiný příběh. Vhodnost asistovaných kontaktů je vždy individuálně vyhodnocována s ohledem na zájem dítěte. Obecně však platí, že asistované kontakty je vhodné realizovat v těchto situacích:

 • kontakt dítěte s rodičem nikdy/dlouhodobě neprobíhá,
 • kontakt dítěte s rodičem probíhá, ale dítě na něj nereaguje pozitivně,
 • rodič se nachází v situaci, která by mohla narušit hladký průběh kontaktu (užívání návykových látek, psychiatrická diagnóza…).

Bezpečnost asistovaného kontaktu spočívá hned v několika bodech:

 • kontakt se odehrává za přítomnosti sociálního pracovníka, který může v případě potřeby kontakt okamžitě ukončit,
 • kontakt probíhá v prostorách organizace či na jiném neutrálním místě, nikdy ne v domácnosti pěstounů,
 • dochází-li mezi pěstouny a biologickým rodičem/osobou, se kterou kontakt probíhá, ke konfliktům, asistovaný kontakt umožňuje, že se pěstouni s účastníkem kontaktu vůbec nemusejí setkat,
 • před realizací kontaktu probíhá důkladná příprava dítěte, pěstouna i rodiče/osoby dítěti příbuzné či blízké a následně probíhá vyhodnocení kontaktu s cílem nastavit podmínky tak, aby odpovídaly potřebám a zájmům dítěte.