Dítě by nemělo ztratit možnost kontaktu se svou původní rodinou či osobami, na kterých mu záleží. Patří to nejen k jeho základním právům, ale je to důležité pro jeho zdravý vývoj a pozitivní vnímání sebe sama. Dítě potřebuje rozumět tomu, co se v jeho minulosti stalo a kdo zaujímá jaké místo v jeho životě. Asistovaný kontakt umožňuje bezpečný kontakt dítěte s rodičem/osobou blízkou za přítomnosti sociálního pracovníka v neutrálním prostředí.

Asistovaný kontakt probíhá na základě uzavření dohody o asistovaném kontaktu, která upravuje práva a povinnosti jednotlivých stran kontaktu a specifikuje jeho průběh (frekvence, místo konání, pravidla kontaktu apod.). Před realizací prvního kontaktu probíhá příprava dítěte, pěstouna i biologického rodiče, příp. osoby blízké. Po realizaci asistovaného kontaktu následuje jeho vyhodnocení, příp. úprava nastavených podmínek

Nejčastější dotazy

Asistovaný kontakt zajišťuje sociální pracovnice naší organizace. S cílem zachovat nestrannost a předejít možnému střetu zájmů nikdy nezajišťuje asistovaný kontakt klíčová pracovnice pěstounské rodiny.

Každá rodina je jiná a nese si s sebou jiný příběh. Vhodnost asistovaných kontaktů je vždy individuálně vyhodnocována s ohledem na zájem dítěte. Obecně však platí, že asistované kontakty je vhodné realizovat v těchto situacích:

  • kontakt dítěte s rodičem nikdy/dlouhodobě neprobíhá
  • kontakt dítěte s rodičem probíhá, ale dítě na něj nereaguje pozitivně
  • rodič se nachází v situaci, která by mohla narušit hladký průběh kontaktu (užívání návykových látek, psychiatrická diagnóza…)

Bezpečnost asistovaného kontaktu spočívá hned v několika bodech:

  • kontakt se odehrává za přítomnosti sociální pracovnice, která může v případě potřeby kontakt okamžitě ukončit
  • kontakt probíhá v prostorách organizace či na jiném neutrálním místě, nikdy ne v domácnosti pěstounů
  • dochází-li mezi pěstouny a biologickým rodičem ke konfliktům, asistovaný kontakt umožňuje, že se pěstouni s biologickým rodičem vůbec nesetkávají
  • před realizací kontaktu probíhá důkladná příprava dítěte, pěstouna i rodiče a následně probíhá vyhodnocení kontaktu s cílem nastavit podmínky tak, aby odpovídaly potřebám a zájmům dítěte