V obou případech se jedná o právo pěstounů na zajištění péče o svěřené dítě/děti. Tyto služby mohou být zajištěny buď naší organizací (interně), nebo jiným subjektem (externě), na což je pěstounovi vyplacen příspěvek dle platného ceníku pro daný rok. Vždy je nutné předem informovat klíčového pracovníka a domluvit se na způsobu čerpání služby či vyplacení příspěvku. Pěstoun vždy hradí stravu dítěte z příspěvku na úhradu potřeb dítěte. 

Na pomoc se zajištěním krátkodobé péče o dítě má pěstoun nárok:

  • po dobu, kdy je uznán dočasně práce neschopným, nebo v případě ošetřování osoby blízké,
  • při narození vlastního dítěte,
  • při úmrtí osoby blízké,
  • v případě vyřizování nezbytných záležitostí (jednání na úřadech, účast u soudu, zdravotní vyšetření či lékařský zákrok).

Péče o děti v náhradní rodinné péči se v mnohém liší od výchovy vlastních dětí, stejně tak role pěstouna je velice specifická a náročná. Proto mají pěstouni právo využít respitní péče (též odlehčovací péče), jejímž cílem je poskytnout pěstounům možnost odpočinout si, nabrat nové síly. Respitní péči je možno čerpat od 2 let věku dítěte, a to v rozsahu 14 dní/kalendářní rok.

Je-li krátkodobá péče zajišťována naší organizací, jedná se o pobyt v dětské skupině či hlídání klíčovým pracovníkem, případně jiným zaměstnancem organizace.

Zajišťuje-li si krátkodobou péči pěstoun vlastními silami, jedná se o hlídání dítěte blízkou osobou (kromě biologických rodičů a prarodičů dítěte) na základě sepsané smlouvy o hlídání, za což je vyplacen příspěvek.

V případě zajištění respitní péče naší organizací se jedná o výlety pro děti, pobyty či tábory, u kterých pěstouni hradí pouze stravné a vstupné na atrakce.

Externí respitní péče může být stejně jako krátkodobá péče zajištěna osobou dítěti blízkou, případně jiným subjektem (škola v přírodě, tábor, soustředění ze zájmového kroužku apod.).

V případě externí krátkodobé péče je potřeba dodat vyplněnou a oběma stranami podepsanou smlouvu o hlídání a vyplnit žádost o čerpání interních/externích služeb.

V případě externí respitní péče je potřeba dodat leták či plakát s informacemi k pobytu, doklad o zaplacení a potvrzení o účasti dítěte. Dále je třeba vyplnit žádost o čerpání interních/externích služeb.