Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok. Vzdělávací nabídku na daný kalendářní rok sestavujeme s ohledem na:

 • potřeby náhradních rodin, se kterými spolupracujeme, aby témata seminářů reagovala na jejich aktuální situaci
 • časové možnosti pěstounů, kdy organizujeme široké spektrum seminářů, aby i pracující pěstouni měli možnost vzdělávací povinnost naplnit.

Jednoduše řečeno jde nám o to proměnit povinnost vzdělávání na radostnou a především užitečnou záležitost.  

Jaké formy vzdělávání nabízíme?

 • 3hodinové semináře dopolední či odpolední
 • 6hodinové semináře realizované mimo pracovní dny
 • vzdělávací pobyty v rozsahu 12 či 18 hodin
 • individuální vzdělávání pro případ, že se nemůžete zúčastnit vzdělávacích seminářů

Jakých oblastí se vzdělávací témata týkají?

 • specifik dětí v NRP (trauma, attachment, ztráta, identita…)
 • náhradní rodinné péče (adaptace, příchod dalšího dítěte do rodiny, kontakt s biologickou rodinou dítěte…)
 • výchovy a péče o dítě (potřeby, komunikace, hranice…)
 • specifických skupin dětí (jiné etnikum, zdravotní postižení/znevýhodnění, velké sourozenecké skupiny, syndrom CAN…)
 • vývojových změn (nástup do školy, puberta, intimní život…)
 • zvládání krizových situací (závislosti, šikana, psychohygiena…)
 • přípravy na zletilost (podpora osamostatňování dítěte, syndrom opuštěného hnízda…)

Zajímá vás aktuální vzdělávací nabídka?

Nejčastější dotazy

O počtu splněných hodin vzdělávání máte přehled díky vzdělávacímu plánu, který s vámi každoročně vytváří vaše klíčová pracovnice na základě vzdělávací nabídky. V plánu je poté uveden datum, místo a čas konání semináře, téma a lektor. Klíčová pracovnice má přehled o vámi splněném vzdělávání a v případě potřeby nabízí další možnosti vzdělávání, aby byla vzdělávací povinnost splněna.

Samozřejmě, stačí předem informovat klíčovou pracovnici a sdělit téma semináře, lektora, časovou dotaci a cenu. Na základě těchto informací klíčová pracovnice ověří výši příspěvku, který vám dle platného ceníku za seminář vyplatíme na základě kopie osvědčení o absolvování semináře a potvrzení o jeho úhradě.

Samozřejmě, během vzdělávání zajišťují pracovnice organizace program pro děti a jejich hlídání, a to včetně těch úplně nejmenších. Je však nutné předem sdělit klíčové pracovnici váš zájem o hlídání dětí, abychom byli schopni zajistit adekvátní počet hlídaček a pomůcek 🙂  

Individuální vzdělávání využíváme v případě, že se např. ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit na vzdělávací seminář. Jedná se o samostudium formou četby vybrané literatury, poslechu přednášky, zhlédnutí dokumentu či filmu nebo vyplněním pracovního listu. Následuje konzultace s klíčovou pracovnicí. Individuálním vzděláváním je možno splnit jen omezený počet hodin vzdělávání. 

Ano, rádi vás na našem semináři uvidíme. Stačí kontaktovat koordinátorku vzdělávání, která vám sdělí, zda je na vámi vybraném semináři volná kapacita a zjistí od vás informace potřebné k vystavení osvědčení. Částku za vzdělávací seminář je potřeba předem uhradit na recepci organizace, kde vám bude vystaven příjmový doklad.