Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání (1 hodina = 60 minut) v období 12 po sobě jdoucích měsíců. Vzdělávací nabídku na daný kalendářní rok sestavujeme s ohledem na:

 • potřeby náhradních rodin, se kterými spolupracujeme, aby témata seminářů reagovala na jejich aktuální situaci,
 • časové možnosti pěstounů, kdy organizujeme široké spektrum seminářů, aby i pracující pěstouni měli možnost vzdělávací povinnost naplnit.

Jednoduše řečeno, jde nám o to proměnit povinnost vzdělávání na radostnou a především užitečnou záležitost.  

Jaké formy vzdělávání nabízíme?

 • 3hodinové semináře (dopolední i odpolední)
 • 6hodinové semináře realizované mimo pracovní dny
 • vzdělávací pobyty v rozsahu 12 či 18 hodin
 • individuální vzdělávání pro případ, že se nemůžete zúčastnit vzdělávacích seminářů

Jakých oblastí se vzdělávací témata týkají?

 • specifik dětí v NRP (trauma, attachment, ztráta, identita…)
 • náhradní rodinné péče (adaptace, příchod dalšího dítěte do rodiny, kontakt s biologickou rodinou dítěte…)
 • výchovy a péče o dítě (potřeby, komunikace, hranice…)
 • specifických skupin dětí (jiné etnikum, zdravotní postižení/znevýhodnění, velké sourozenecké skupiny, syndrom CAN…)
 • vývojových změn (nástup do školy, puberta, intimní život…)
 • zvládání krizových situací (závislosti, šikana, psychohygiena…)
 • přípravy na zletilost (podpora osamostatňování dítěte, syndrom opuštěného hnízda…)

Zajímá vás aktuální vzdělávací nabídka?

Nejčastější dotazy

O počtu splněných hodin vzdělávání máte přehled díky vzdělávacímu plánu, který s vámi každoročně vytváří vaše klíčová pracovnice na základě vzdělávací nabídky. V plánu je poté uveden datum, místo a čas konání semináře, téma a lektor. Klíčová pracovnice má přehled o vámi splněném vzdělávání a v případě potřeby nabízí další možnosti vzdělávání, aby byla vzdělávací povinnost splněna.

Samozřejmě, stačí předem informovat klíčovou pracovnici a sdělit téma semináře, lektora, časovou dotaci a cenu. Na základě těchto informací klíčová pracovnice ověří výši příspěvku, který vám dle platného ceníku za absolvování vzdělávání vyplatíme na základě kopie osvědčení o absolvování semináře, potvrzení o jeho úhradě a harmonogramu vzdělávání (pouze v případě vícedenního vzdělávání).

Ano, během vzdělávání zajišťují pracovnice organizace program pro děti a jejich hlídání, a to včetně těch úplně nejmenších. Je však nutné předem sdělit klíčové pracovnici váš zájem o hlídání dětí, abychom byli schopni zajistit adekvátní počet hlídacích osob a pomůcek 🙂  

Individuální vzdělávání využíváme v případě, že se např. ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit na vzdělávací seminář. Jedná se o samostudium formou četby vybrané literatury, poslechu přednášky, zhlédnutí dokumentu či filmu nebo vyplnění pracovního listu. Pro uznání individuálního vzdělávání je nutná konzultace s klíčovou pracovnicí zaměřená na příslušnou knihu, film či pracovní list. Individuálním vzděláváním je možno splnit maximálně 12 hodin vzdělávání, s výjimkou odůvodněných případů schválených vedoucí NRP.

Ano, rádi vás na našem semináři uvidíme. Stačí kontaktovat koordinátorku vzdělávání, která vám sdělí, zda je na vámi vybraném semináři volná kapacita a zjistí od vás informace potřebné k vystavení osvědčení. Částku za vzdělávací seminář je potřeba uhradit před začátkem vzdělávání u koordinátorky vzdělávání, která vám vystaví příjmový doklad.